Comments Posts

Verbeter Blog

Ondernemingsplan

 

Inhoud

1. Samenvatting Ondernemingsplan

2. Product

3. Marketing

4. Organisatie

5. Planning en realisatie

6. Financiering en risico’s

 

1. Samenvatting Ondernemingsplan 

Begin het plan met een A4 samenvatting van het ondernemingsplan. De succesfactor en andere belangrijke onderwerpen worden hier genoemd. De samenvatting geeft de lezer snel en volledig inzicht in de grote lijnen van het ondernemingsplan. De samenvatting kan ook gebruikt worden bij presentaties en om in twee minuten uit te leggen wat het plan is. Het maken van een goede samenvatting kan enige tijd vergen. Daar staat tegenover dat u in staat bent de kern van uw plan duidelijk weer te geven.

 

2. Product

De omschrijving van het product/dienst is het logische begin van een ondernemingsplan. Beschrijf het nieuwe product en waarom nu juist dit product de klant een uniek voordeel geeft. Maak duidelijk hoe uw innovatie de beste mogelijkheden of oplossing biedt. Wees bovendien creatief met de productversies. Zorg dat er naast je hoofdproduct(en) gemakkelijke instapproducten zijn.

Vergeet niet te behandelen hoe de innovatie beschermd wordt bijvoorbeeld door octrooien of door het ontwerp te deponeren.

Vraag experts en vertrouwelingen om advies en feed-back. Gebruik eventuele kritiek om de definitie van het product nog beter en krachtiger te maken.

Zijn volgende vragen beantwoord?

-Welk product of dienst wordt er precies aangeboden?
-Welke problemen lost het product of proces op? Welke oplossing wordt geboden?
-Welke behoeften worden vervuld?
-Waarmee onderscheidt het nieuwe product of proces zich van de alternatieven?
-Hoe wordt het product of proces beschermd tegen kopiëren van concurrenten?

 

3. Marketing

Marketing is een van de kerntaken van een bedrijf, het gaat er in de kern steeds om dat het bedrijf voorziet in de behoefte van de klant. En dat is het basisidee van marketing. Een marketing benadering komt er op neer dat bij elke bedrijfsactiviteit twee vragen worden gesteld: “wat heeft de klant er aan?” en “welk voordeel levert het op ten opzichte van de concurrentie?” Het marketingplan is daarom een centraal onderdeel van het ondernemingsplan. Het maakt duidelijk dat er een markt is en met welke strategie en tactiek het product in de markt gezet wordt.

In het marketingplan komen de volgende aspecten naar voren.

3.1. Marktgrootte en doelgroepen

Het marketingplan dient uitspraken te doen over de totale markt, de geïdentificeerde doelgroepen en het verwachte marktaandeel. Doelgroepen kunnen op verschillende manieren worden beschreven: geografisch, operationeel, of voor consumenten ook demografisch of door lifestyle.

Bijna niemand heeft de middelen en de tijd om een marktonderzoek te laten uitvoeren. U zult dus tot een definitie van uw markt moeten komen door bestaande informatie te gebruiken en verschillende bronnen te combineren. Hiermee is de marktgrootte vaak nauwkeurig genoeg in te schatten. Gebruik voor het berekenen van marktgegevens de volgende vuistregels:

-Ga uit van solide basisgegevens, dat wil zeggen cijfers die betrouwbaar zijn en niet sterk variëren, bijv. het inwoneraantal van een land, het aantal gezinnen, het aantal bedrijven in een bepaalde sector etc. Hier is goede informatie over beschikbaar, bijvoorbeeld bij het CBS.
-Wees creatief; als specifieke data niet voorhanden is, probeer het dan via omwegen te herleiden.
-Volg een logische opbouw, die ook voor buitenstaanders te volgen is. Laat stap voor stap zien welke aannames worden gemaakt.
-Gebruik verschillende bronnen en laat eventuele verschillen zien. Bijvoorbeeld het aantal mobiele bellers per land kan significant verschillen per bron. Blijf zelf kritisch en houd de schattingen actueel volgens de laatste inzichten. Voorspellingen kunnen nogal variëren in de tijd. Zo loopt bijvoorbeeld de penetratie van set-top boxen voor digitale televisie ver achter bij de voorspellingen. Ook de voorspellingen voor het aandeel “groene stroom” in Nederland fluctueert nogal.

3.2. Concurrentie analyse

Onderdeel van een goed ondernemingsplan is inzicht in het concurrentieveld. Wie zijn de spelers en wat zijn hun marktaandelen? Denk hierbij ook aan mogelijke substituten.

3.3. Marketingstrategie

De Marketingstrategie beschrijft hoe de gestelde doelen bereikt worden. Hiervoor staan de marketing instrumenten ter beschikking die zijn samengevat als de 5 P’s: Product – Prijs – Plaats – Promotie – Persoon

Voor ieder van de 5 P’s wordt omschreven hoe het nieuwe product (kan ook zijn proces of dienst) in de markt wordt gezet en hoe om de gunst van de klant wordt gedongen.

Zijn volgende vragen beantwoord?

-Is het unieke voordeel voor de klant gedefinieerd?
-Hoe groot is de totale markt?
-Wat is de doelgroep?
-Hoe is de doelgroep gedefinieerd?
-Wie zijn de concurrenten?
-Welke substituten zijn mogelijk voor het product?
-Wat is het te verwachten marktaandeel?
-Wat is de marketing strategie? Hoe worden de marketinginstrumenten (de 5 P’s) ingezet?

 

4. Organisatie

Om een innovatie in de markt te zetten is een solide organisatie nodig. Dat begint bij een competent management. Alleen de mensen achter het plan kunnen het plan tot een succesvolle onderneming maken. Ondernemingen die door een team worden opgezet en uitgerold hebben een grotere kan op succes, probeer dus niet alles zelf te doen. De leden van het team moeten elkaar wel aanvullen (niet alleen techneuten) om zo een krachtig front te kunnen vormen. Bovendien maakt een team veel meer indruk op externe investeerders dan een solo ondernemer.

Behalve een sterk management is een krachtige uitvoerende organisatie nodig. Alle functies die nodig zijn om het product of proces te produceren worden in dit hoofdstuk behandeld. Het is meestal niet mogelijk voor een startend bedrijf alle functies van ontwerp tot en met distributie en “after-sales” zelf te doen. Er moeten dus keuzes worden gemaakt welke taken de onderneming zelf gaat doen en welke worden uitbesteed. Geef aan waarom.

Zijn volgende vragen beantwoord?

-Hoe ziet de organisatie er uit?
-Wie zijn de leden van het management team?
-Wat zijn de kwaliteiten van het management team? Wat is hun achtergrond?
-Welke normen en waarden worden door de onderneming uitgedragen?
-Welke activiteiten zal de onderneming zelf uitvoeren? Welke activiteiten zullen worden ingekocht?
-Welke partners zijn nodig?

 

5. Planning en Realisatie

De planning laat zien hoe de doelstellingen van de onderneming in de tijd worden gerealiseerd.

Dat lukt het best wanneer taken en activiteiten helder omlijnd zijn en duidelijk is wie verantwoordelijk is. Als een belangrijk tussentijds doel is bereikt, spreekt men van een “milestone”. Geef aan wat de milestones zijn en wanneer ze behaald moeten zijn. Bij het maken van de planning wordt ook het kritieke pad duidelijk, dat wil zeggen de activiteiten die het gehele proces kunnen vertragen. Deze activiteiten verdienen extra aandacht.

Zijn volgende vragen beantwoord?

-Welke taken moeten worden uitgevoerd?
-Wat zijn de belangrijkste “milestones” in de ontwikkeling van de onderneming?
-Wat is het kritieke pad? Wat gebeurt er bij vertragingen?

 

6. Financiering en Risico

Alle plannen uit de voorgaande hoofdstukken moeten natuurlijk op een of andere manier betaald worden. Een solide financiering en financieel beheer zijn essentieel voor iedere onderneming. Behalve de lange termijn vooruitzichten en winsten is het van belang ook aan te geven hoe de onderneming op korte termijn aan de financiële verplichtingen kan voldoen.

In ieder geval moeten de volgende financiële overzichten opgenomen worden:

1. De verwachte cash-flow
2. Balans
3. Winst & verlies rekening (voor zover mogelijk)

Voor het eerste jaar dient de cash-flow per maand te worden weergegeven. Voor het 2e en de daaropvolgende jaren (tot 5 jaar verder) voldoet een jaarlijkse voorspelling.

Iedere onderneming staat bloot aan risico’s. Een plan zonder risico’s bestaat niet. De verkopen kunnen bijvoorbeeld tegenvallen, of een belangrijke leverancier houdt ermee op. In het geval van duurzame innovaties kan veranderende wet- en regelgeving grote gevolgen hebben voor het marktsucces. Een goed plan behandelt de grootste risico’s en hoe de onderneming de risico’s minimaliseert en pareert.

Zijn volgende vragen beantwoord?

Wanneer wordt het break-even point bereikt? Wat zijn de benodigde investeringen tot dat moment?
-Waar komt het benodigde kapitaal vandaan?
-Wat kunnen potentiële investeerders verwachten?
-Welke risico’s kunnen de onderneming schaden?
-Wat gebeurt er als alles tegenzit?

Bron: Senter Novem (bewerkt door Herman Vis)

Spreadsheet

HERMANVIS.NL stelt voor de lezers van De Verbeterbrief een gratis spreadsheet beschikbaar waarmee een financiële begroting gemaakt kan worden. Op verzoek wordt dit gratis toegestuurd. Wilt u dit ontvangen, stuur dan een mailtje naar DeVerbeteraar@hermanvis.nl met als onderwerp ‘Financiële Begroting Ondernemingsplan’ en ik stuur het u toe.

Herman Vis

De Verbeteraar

 

“Aanmelden voor De Verbeterbrief is zonder meer de eenvoudigste manier om te profiteren van de GRATIS kennis en ervaring die vrij komt via HERMANVIS.NL”

Meld u nu aan door hieronder uw naam en mailadres in te voeren en op “Meld mij aan!” te klikken.

 

 

 

 

HootSuite - Social Media Dashboard

LinkedIn